FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जुगल गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:37 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:34 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघू उद्यम विकास कार्यक्रम.pdf
जुगल गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:24 PDF icon जुगल गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहीता.pdf
जुगल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:20 PDF icon जुगल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश.pdf
जुगल गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
जुगल गाउँपालिकाको भवन योजना तथा निर्माण मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/26/2024 - 13:07 PDF icon भजन योजना तथा निर्माण मापदण्ड.pdf
सहकारी संस्था संचालन दिग्दर्शन, २०७५ ७५/७६ 05/26/2024 - 13:04 PDF icon सहकारी संस्था संचालन दिग्दर्शन.pdf
श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी 2079 ७९-८० 03/01/2023 - 12:06 PDF icon 12.श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी 2079.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका ७९-८० 03/01/2023 - 12:05 PDF icon 10.आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
अध्यक्ष शैक्षिक कोष कार्यविधि–२०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 12:04 PDF icon 6.अध्यक्ष शैक्षिक कोष कार्यविधि–२०७९.pdf

Pages