FAQs Complain Problems

समाचार

जुगल गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको िववरण

जुगल गाउँपालिकाका  निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू

क्र.म नाम पद सम्पर्क
१. रेशम स्याङ्बाे अध्यक्ष 9851079101
२. हिमाल कुमार श्रेष्ठ उपाध्यक्ष 9851119433

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. १   सेलाङ

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. कमल थापा वडा अध्यक्ष ९७४१३२५०६९
२. पदम बहादुर  िसलवाल सदस्य ९७४११४४३७४
३. सुन्य लामा ,,  
४. गाेमा नेपाली ,, ९८४९५२४०४१
५. ठुली माया तामाङ ,,  

                          

 

 

 

 


जुगल गाउँपालिकाका वडा न. २   गाेल्चे

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. प्रताप लामा वडा अध्यक्ष ९७४१२५८२५१
२. हरि बहादुर  िसलवाल सदस्य ९७४१२१०८७२
३. िवषणु लाल दाेङ ,, ९७४१४२४८५१
४. सञ्चचमार्इ स्याङबाे ,,  
५. रीता  िवश्वकर्मा ,,  

                          

 

 

 

 

 

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ३   गुम्बा

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. सानु कान्छा तामाङ वडा अध्यक्ष ९७४१२५४९१२
२. िहमाल तामाङ सदस्य ९८४१८३४२१७
३. कान्छी लामा ,, ९८१०३९७९५३
४. वसन्ती सुनुवार ,, ९७४११२२०१४
५. नुर्पु लामा ,,  

                          

 

 

 

 

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ४  पाङताङ

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. प्रेम तामाङ वडा अध्यक्ष ९७४१५२५१८२
२. लाल बहादुर श्रेषठ सदस्य ९८४१९०१७६९
३. देबकी कुमारी श्रेषठ ,, ९७४१२१८२८८
४. िभम बहादुर  िसलवाल  ,, ९७४१२५७४२४
५. गंगा कामी ,, ९७४१३१४९१०

                          

 

 

 

 

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ५   बराम्ची

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. सनत कुमार अधिकारी वडा अध्यक्ष ९७४१४९१५६१
२. यान्द् बहादूर मगर  सदस्य ९७४१२०६९९४
३. राम तामाङ ,, ९७४१२३०२७२
४. पदम कुमारी  िवक ,, ९६१६८४६८५०
५. सुनामाया तामाङ ,, ९६१४७५१५१०

                          

 

 

 

 

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ६  हगाम

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. जांगा तामाङ वडा अध्यक्ष ९८५१०५७६०८
२. गेन्द् कुमार लामा सदस्य ९८४१९६४३१८
३. कामी देउ तामाङ ,, ९७४१४१९३२०
४. सुन्दर तामाङ ,, ९८४३५७४६३८
५. टिकमाइ  िवक ,,  

                          

 

 

 

 

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ७  हगाम

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. दिल कुमार लामा वडा अध्यक्ष ९७४१३६३९४७
२. सितामाइ श्रेषठ सदस्य ९७४१२७६७७६
३.   ,, ९८०३१५८३००
४. सञ्च बहादुर तामाङ ,, ९८५१०१५८१३
५. फुर्पा लामा ,,  

                          

 

 

 

Ward Contact Number: 
0