FAQs Complain Problems

जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ३   गुम्बा

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. सानु कान्छा तामाङ वडा अध्यक्ष ९७४१२५४९१२
२. िहमाल तामाङ सदस्य ९८४१८३४२१७
३. कान्छी लामा ,, ९८१०३९७९५३
४. वसन्ती सुनुवार ,, ९७४११२२०१४
५. नुर्पु लामा ,,